Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements.

 

Kanjers! Uitzendbureau, gevestigd aan de Nieuwe Markt 71 te Roosendaal en Grotestraat 193 te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Roosendaal 

Nieuwe Markt 71

4701AE Roosendaal

W: www.kanjersuitzendbureau.nl

E: info@kanjersuitzendbureau.nl

T: 0165-391264

 

Waalwijk

Grotestraat 193

5141JS Waalwijk

W: www.kanjersuitzendbureau.nl

E: waalwijk@kanjersuitzendbureau.nl

T: 0416-760200

 

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Bezoekers en gebruikers van de website;
 • Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen;
 • Zakelijke relaties. 

  Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Pasfoto (vrijwillig);
 • Bankrekeningnummer. 

  Op het moment dat je voor Kanjers! Uitzendbureau kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, eventuele werkvergunning, bankrekeningnummer;
 • Verklaringen omtrent gedrag (VOG) (indien noodzakelijk voor de functie);
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. 

  Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Je onze websites bezoekt;
 • Jouw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • Een account aanmaakt op de website;
 • Je je inschrijft op onze vestiging of op de website; of je op andere wijze aanmeldt of wordtaangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen. En als wij dit niet direct van u hebben gekregen;
 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval benaderen we je om te toetsen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden metjouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement. 

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening,

  waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer concreet, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten. En om deze aanbiedingen beter te kunnen afstemmen op jouw wensen enkwaliteiten. Dit doen onze medewerkers en gebeurt het deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • Jouw te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 •  

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke

bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Kanjers Uitzendbureau hebt gewerkt)

Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Heb je toestemming gegeven om jouw gegevens langer te bewaren? Dan bewaren we deze 1 jaar. Dit beide na het laatste contact indien je niet voor Kanjers Uitzendbureau hebt gewerkt. We nemen regelmatig contact met je op zodat je weet dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door dit

tijdens een contactmoment aan te geven of door zelf contact met ons op te nemen. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Kanjers Uitzendbureau.

Indien je voor Kanjers Uitzendbureau werkt/hebt gewerkt

Als je dienstverband bij Kanjers is beëindigd gebruiken we je persoonsgegevens nog maximaal twee jaar voor de administratieve afhandeling. Daarna verwijderen we ze uit alle systemen. Het digitale personeelsdossier bewaren we twee jaar. De kopie van je identiteitsbewijs en je

loonbelastingverklaring moeten we ten behoeve van de belastingdienst nog vijf jaar bewaren. Fiscale gegevens bewaren we zeven jaar. Opleidingsgegevens waarop ESF-subsidie van toepassing is, moeten we na einde dienstverband tien jaar bewaren. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je

jezelf uitschrijven door dit tijdens een contactmoment aan te geven of door zelf contact met ons op te nemen. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Kanjers Uitzendbureau. Je

persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Kanjers Uitzendbureau onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de

dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kanjers! Uitzendbureau kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere ondernemingen die zich ook bezig houden met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling en die behoren tot het concern van Kanjers! Uitzendbureau, haar opdrachtgevers, onderaannemers, verwerkers, die

namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Kanjers! Uitzendbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kanjers! Uitzendbureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kanjersuitzendbureau.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kanjers! Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de gegevens en hebben de werknemers van Kanjers! Uitzendbureau, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, een geheimhoudingsplicht. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Kanjers! Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Kanjers!

Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Kanjers! Uitzendbureau jouw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kun je contact opnemen via info@kanjersuitzendbureau.nl. Wij streven er naar binnen vier weken na

ontvangst van jouw vraag, opmerking of klacht te reageren. Je kunt een klacht ook rechtsreeks richten aan de autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@kanjersuitzendbureau.nl

 

Wijzigingen

Kanjers! Uitzendbureau kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is altijd te raadplegen op de website van Kanjers! Uitzendbureau.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op via Whatsapp.