Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor het werven, selecteren en ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Aanbod en aanvaarding
Artikel 4 Selectie
Artikel 5 Opdracht en einde terbeschikkingstelling
Artikel 6 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 7 Werkprocedure
Artikel 8 Arbeidsduur, werktijden, vakantie en overname
Artikel 9 Overwerk
Artikel 10 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 11 Functie en beloning
Artikel 12 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 13 Arbeidsomstandigheden
Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendommen
Artikel 15 Aansprakelijkheid algemeen
Artikel 16 Aansprakelijkheid voor zaakschade
Artikel 17 Aansprakelijkheid voor schade aan personen
Artikel 18 Tarieven
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en
verwerking persoonsgegevens
Artikel 21 Bejegening uitzendkracht
Artikel 22 Medezeggenschap
Artikel 23 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs
Artikel 24 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland
Artikel 25 Facturatie
Artikel 26 Toepasselijk recht
Artikel 27 Slotbepaling

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de
uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor
het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;
2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon (m/v) die op grond van een opdracht tot werving en selectie
wordt voorgesteld aan een opdrachtgever;
3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming
werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener. Waar in deze algemene
voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke
uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij;
4. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een
uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;
5. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener op
basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van die
uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten;
6. Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de inlener aan de uitzendonderneming verschuldigd
is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
7. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de
uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met
de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding
van die inlener;
8. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een
werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten
onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd;
9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich voorziet of wenst te voorzien van
uitzendkrachten door tussenkomst van een uitzendbureau of die bij een uitzendbureau een aanvraag
tot werving en selectie van arbeidskrachten plaatst;
10. Uitzendopdracht: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan
een enkele uitzendkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van het
uitzendbureau werkzaamheden verricht;
11. Opdracht tot werving en selectie: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op
grond waarvan een uitzendbureau kandidaten zoekt en zo mogelijk voorstelt aan de opdrachtgever
ter vervulling van een vacature bij de opdrachtgever met als doel indiensttreding van een kandidaat
bij de opdrachtgever;
12. Overname: het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
overeenkomsten of andere verbintenissen van Kanjers! Uitzendbureau, voor zover deze betrekking
hebben op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers voor het ten behoeve
van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden, alsmede voor zover deze betrekking
hebben op werving- en selectieactiviteiten van Kanjers! Uitzendbureau, een en ander in de meest
ruime zin des woords.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slecht rechtsgeldig
voor zover zij door Kanjers! Uitzendbureau schriftelijk zijn bevestigd.
3. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Kanjers! Uitzendbureau en die van
een opdrachtgever, zullen de algemene voorwaarden van Kanjers! Uitzendbureau prevaleren.
4. Kanjers! Uitzendbureau is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijziging geschiedt door toezending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Indien de
opdrachtgever niet met de wijzigingen instemt, heeft hij gedurende 14 dagen na toezending van de
voorwaarden het recht de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Indien de opdrachtgever niet
binnen deze termijn van de mogelijkheid tot ontbinding gebruik heeft gemaakt, wordt hij geacht de
gelding van de nieuwe algemene voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

1. Alle offertes en aanbiedingen van Kanjers! Uitzendbureau zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel is kenbaar gemaakt in een individueel gerichte, schriftelijke offerte.
2. Indien het voorstel gedaan in de offerte of aanbieding niet binnen 7 dagen is aanvaard, dient het
als vervallen te worden beschouwd. Op dit voorstel of aanbod kan daarna geen beroep meer worden
gedaan.
3. Na aanvaarding van het aanbod van Kanjers! Uitzendbureau door de opdrachtgever, is onverwijlde
herroeping door Kanjers! Uitzendbureau mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot
stand.
4. Door aanvaarding van het voorstel van Kanjers! Uitzendbureau, wordt tevens de gelding van de
algemene voorwaarden van Kanjers! Uitzendbureau op de overeenkomst aanvaard. De algemene
voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kanjers!
Uitzendbureau.


Artikel 4 – Selectie

1. Kanjers! Uitzendbureau kiest de uitzendkracht of kandidaat uit aan de hand van de bij Kanjers!
Uitzendbureau bekende hoedanigheid en kundigheden van de uitzendkracht of kandidaat enerzijds
en van de door de opdrachtgever aan Kanjers! Uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de
op te dragen werkzaamheden anderzijds.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, kunnen door de
opdrachtgever geen eisen worden gesteld die voor de functie niet relevant zijn, althans op grond van
deze eisen zal door Kanjers! Uitzendbureau niet worden geselecteerd.
3. Kanjers! Uitzendbureau is geheel vrij in de keuze van de perso(o)n(en), die zij op een aanvraag
uitzendt of in het kader van een opdracht voor werving en selectie voorstelt.
4. In redelijkheid door de uitzendkracht of kandidaat gemaakte kosten ten behoeve van een
selectiegesprek, waaronder reis- en verblijfkosten, zullen, indien de uitzendkracht of kandidaat hier
aanspraak op maakt, door de opdrachtgever aan de uitzendkracht of kandidaat worden vergoed.
5. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dan zal de
opdrachtgever dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan Kanjers! Uitzendbureau
kenbaar maken. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Kanjers! Uitzendbureau de
door Kanjers! Uitzendbureau aan de uitzendkracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het
werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing, te betalen, echter exclusief de opslag van
Kanjers! Uitzendbureau, berekend in het opdrachtgeverstatief. Deze bepaling geldt niet voor
kandidaten die op grond van een opdracht van werving en selectie in dienst zijn getreden bij de
opdrachtgever.
6. Voor het overige is Kanjers! Uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van
uitzendkrachten of voorstellen van kandidaten, die niet blijken te voldoen aan de door de
opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van
Kanjers! Uitzendbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever bij Kanjers
Uitzendbureau worden ingediend binnen 3 dagen na de aanvang van de werkzaamheden door de
betreffende uitzendkracht of kandidaat bij de opdrachtgever. Klachten na die tijd zijn nietontvankelijk.
De opdrachtgever wordt na die 3 dagen geacht tevreden te zijn over de uitzendkracht of kandidaat.


Artikel 5 – Opdracht en einde terbeschikkingstelling
Opdracht

1. De opdracht, op grond waarvan Kanjers! Uitzendbureau een uitzendkracht aan de opdrachtgever
uitleent en deze uitzendkracht voor de opdrachtgever werkzaam zal zijn, geldt voor een bepaalde of
onbepaalde vastgestelde tijd indien zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is
overeengekomen en/of vastgelegd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
• óf voor een vaste periode;
• óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis
zich voordoet.
Einde opdracht
3. De opdracht voor bepaalde tijd als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan gedurende 12 weken zonder
inachtneming van enige opzegtermijn schriftelijk worden beëindigd. Na het verstrijken van deze 12
weken kan de opdracht door de opdrachtgever en Kanjers! Uitzendbureau niet meer tussentijds
worden beëindigd. Onverkort blijft echter het in het laatste lid van dit artikel bepaalde van kracht.
4. Is voor de duur van de opdracht niet vooraf overeenkomstig lid 1 van dit artikel een vaste bepaalde
tijd overeengekomen, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beëindigen met inachtneming
van de volgende termijnen:
– Gedurende week 1 tot week 12: zonder inachtneming van een opzegtermijn
– Gedurende week 12 tot week 26: 5 werkdagen
– Gedurende week 26 tot week 52: 10 werkdagen
– Gedurende week 52 tot en met week 78: 14 werkdagen
In geen geval zal de opdracht langer duren dan 78 weken, na het verstrijken waarvan zij van
rechtswege eindigt.
5. Kanjers! Uitzendbureau is gerechtigd de verplichtingen van Kanjers! Uitzendbureau jegens de
opdrachtgever eenzijdig op te schorten en/of deze overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling te ontbinden indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst
tussen partijen, waaronder betalingsverplichtingen, niet nakomt.
Opschorting of ontbinding op grond van het 5e lid van deze overeenkomst laat de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever op grond van de overeenkomst tussen partijen onverlet.
6. De opdrachtgever die handelt in strijd met de overeenkomst tussen partijen of met zijn
verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade voor Kanjers! Uitzendbureau.
7. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement,
stillegging of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten tussen
partijen als ontbonden worden beschouwd, tenzij Kanjers! Uitzendbureau de opdrachtgever binnen
redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen. In
dat laatste geval is Kanjers! Uitzendbureau gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat nakoming door de opdrachtgever voldoende zeker is gesteld, zulks ter beoordeling
aan Kanjers! Uitzendbureau.
8. Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan de overige rechten van Kanjers! Uitzendbureau bij niet-
nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Kanjers!
Uitzendbureau.
9. Indien de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de
opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de
terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de
uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de
opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
Einde terbeschikkingstelling
10. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging
van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de
uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop
de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is
ontbonden.
11. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt
de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het
moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens
arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te
hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de
uitzendonderneming bevestigen.
12. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de
uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de
arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd
en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van
dezelfde opdrachtgever. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig omtrent het
eindigen of voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 7 lid 1, teneinde de
uitzendonderneming in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke
aanzegtermijn juist en volledig na te komen.
13. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijnen van beëindiging, als
geregeld in lid 3 en 4 van dit artikel, verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht
met zoveel dagen als nodig om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen. De
opdrachtgever is in dat geval tevens gehouden om aan Uitzendbureau Kanjers! Uitzendbureau een
vergoeding te betalen gelijk aan het tarief dat Kanjers! Uitzendbureau aan de opdrachtgever in
rekening zou hebben gebracht indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij de
opdrachtgever zou hebben doorgewerkt.
14. Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, geldt als dag van de
kennisgeving der beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van de poststempel
van de zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging aan Kanjers!
Uitzendbureau
15. In alle gevallen van beëindiging van de opdracht aan Kanjers! Uitzendbureau moet de
opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de
uitzendkracht.
16. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal Kanjers! Uitzendbureau nimmer aansprakelijk
zijn voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook
indien dit alleen geldt voor Kanjers! Uitzendbureau, of voor een beëindiging door de uitzendkracht
van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder
inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Kanjers! Uitzendbureau verplicht zich echter om in een
degelijk geval de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en om
desgewenst aan de opdrachtgever een andere uitzendkracht ter beschikking te stellen. Ten aanzien
van deze andere uitzendkracht ontstaat dan een nieuwe opdracht, op welke afzonderlijk
vorenstaande regels van toepassing zijn.


Artikel 6 – Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde
uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De
opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De
opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de
uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet
(meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien
overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.


Artikel 7 – Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht
de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van
de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats,
arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
beschikkingstelling in aanmerking komende kandidaat of uitzendkracht, welke kandidaat of
uitzendkracht zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is
gerechtigd de voorgestelde kandidaat of uitzendkracht af te wijzen, waardoor de
terbeschikkingstelling van de voorgestelde kandidaat of uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten
tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke
opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht
ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever
gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.


Artikel 8 – Arbeidsduur, werktijden, vakantie en overname

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden
vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de
arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij
opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De
opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de
uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de
uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang
niet overschrijdt. Het is de uitzendkracht toegestaan af te wijken van de bij de opdrachtgever
geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden indien zulks bij aanvang van de
werkzaamheden op grond van de uitzendopdracht is overeengekomen of indien de uitzendkracht dit
in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog overeenkomt.
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.
3. De uitzendkracht zal met inachtneming van het in de wet bepaalde de tijd en duur van de vakantie
vaststellen en opnemen in overleg met de opdrachtgever, echter, bij voorkeur niet tijdens de eerste
twee maanden van de opdracht.
4. De uitzendtermijn staat vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
5. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te
gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat,
voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een
vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Over de
vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.
6. Indien de opdrachtgever en de uitzendonderneming nog niet tot een vergelijk waren gekomen
omtrent de hoogte van het opdrachtgeverstarief, dan is de opdrachtgever aan de
uitzendonderneming terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag
verschuldigd van €7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van de uitzendonderneming om volledige
schadevergoeding te eisen.
7. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een
Uitzendkracht verstaan:
a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een
overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
b. het aanstellen van de betreffende uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
c. het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een
derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
d. het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de
opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b in het Burgerlijk
Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a
Burgerlijk Wetboek).
8. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
a. de aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;
b. de aspirant-uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
9. Onverminderd het bepaalde in lid 9 van dit artikel is de opdrachtgever de vergoeding ook
verschuldigd indien de opdrachtgever door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is
gekomen met de uitzendkracht en:
a. de uitzendkracht, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden
nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende
opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
b. de opdrachtgever de uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat
het contact tot stand is gebracht, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een
arbeidsverhouding aangaat;
c. de uitzendkracht, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden
nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met
de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat.
10. Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, en de Opdrachtgever naar aanleiding
daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
11. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een
uitzendkracht voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
a. de opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met
de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te
geven.
b. de opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan zolang de
uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen
eindigen of beëindigd heeft.
c. de opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan zolang de
opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of
beëindigd heeft.
12. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat in strijd met het
bepaalde in lid 9 sub a tot en met sub c van dit artikel, is de opdrachtgever gehouden het
overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur
van de opdracht te voldoen.


Artikel 9 – Overwerk

1. Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende
sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of volgens een rooster
vastgestelde uren. Werk, aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half
uur, wordt niet als overwerk aangemerkt, en wordt derhalve voor 100% aan uitzendkracht uitbetaald.
Vanaf 3/4 (0,75) uur worden de overwerkuren, bij meer dan 8 uur op een werkdag, als overwerk
beschouwd.
2. Overwerk vanaf 3/4 (0,75) uur wordt voor 125 %, of volgens een bij algemeen verbindend
verklaarde CAO bepaald percentage, aan de uitzendkracht uitbetaald.


Artikel 10 – Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren
omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de
opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten
uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling
van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de
opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden
hiervan te informeren.


Artikel 11 – Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de
uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen
van de inlenersbeloning aan de uitzendonderneming.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen
omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van
de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan
de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling
aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de
nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden
aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een
beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is de
uitzendonderneming gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de
uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de
hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden,
op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de
cao-beloning voor de allocatiegroep.
5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning
wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval
direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de
opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie
alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld.
De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit
artikel aangepast.
6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende
omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of
dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of
beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig toepasselijke
arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.


Artikel 12 – Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding
en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt
aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder
leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede
verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en
voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf
schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever
leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met de
uitzendonderneming en met de uitzendkracht.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan
hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is
beschadigd of teniet gegaan.
6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de
opdrachtgever een bewijs van verzekering.


Artikel 13 – Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de
uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek,
de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende
verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede
arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming
tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te
verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen
arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de
binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever,
indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor
zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage
wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met
redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter
voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de
uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt
een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in
het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever
daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het
Burgerlijk Wetboek.
5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde
in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van
verzekering.


Artikel 14 – Intellectuele en industriële eigendommen

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke
verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q.
bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de
werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan
de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is
aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding
c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te
gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de
uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake
opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of
dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van
het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid algemeen

1. Kanjers! Uitzendbureau kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor bedrijfsschade,
gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
2. De aansprakelijkheid van Kanjers! Uitzendbureau strekt in ieder geval niet verder dan tot het
bedrag van de waarde van de door Kanjers! Uitzendbureau verrichte werkzaamheden
(factuurbedrag), althans het bedrag waarvoor Kanjers! Uitzendbureau de betreffende schade kan
verzekeren.
3. Kanjers! Uitzendbureau heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
de opdrachtgever ongedaan te maken.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid voor zaakschade

1. Kanjers! Uitzendbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door
Kanjers! Uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de
opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun W.A.-verzekering ter zake uit te breiden.
De opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht
werken, derhalve ook voor de uitzendkrachten die door Kanjers! Uitzendbureau te zijner beschikking
worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden.
2. Evenmin is Kanjers! Uitzendbureau aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door
Kanjers! Uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten hebben of zijn aangegaan of welke op andere
wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, jegens
derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde(n) dan ook.
3. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake van, en Kanjers Uitzendbureau vrijwaren tegen,
eventuele vorderingen van de uitzendkracht tot vergoeding van schade geleden door de
uitzendkracht, doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door deze in het kader van de aan
hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd. Hieronder zijn tevens de kosten
voor juridische bijstand van Kanjers Uitzendbureau begrepen.


Artikel 17 – Aansprakelijkheid voor schade aan personen

1. De opdrachtgever is jegens Kanjers! Uitzendbureau verplicht de lokalen, werktuigen en
gereedschappen, waarmede hij de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te
onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en
aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover
beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
2. De opdrachtgever is jegens Kanjers! Uitzendbureau gehouden tot vergoeding van de schade
toegebracht aan of geleden door de uitzendkracht in de uitoefening van de dienstvervulling, werktaak
en werkzaamheden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat het ontstaan van de
schade in belangrijke mate aan de grove schuld van de uitzendkracht is te wijten.
3. Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden
zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de
achterblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid
plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt
geleverd, dat het letsel of het overlijden aan overmacht of in belangrijke mate aan grove schuld van
de uitzendkracht is te wijten.
4. De opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau Kanjers! Uitzendbureau te allen tijde tegen aanspraken
als bedoeld in dit artikel jegens Kanjers! Uitzendbureau en verleend Kanjers! Uitzendbureau de
bevoegdheid om aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk
mede namens Kanjers! Uitzendbureau tegen de opdrachtgever geldend te maken. Hieronder zijn
tevens de kosten voor juridische bijstand van Kanjers! Uitzendbureau begrepen.


Artikel 18 – Tarieven

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief
wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over
de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of
overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de uitzendonderneming aan de
uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het tarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die de
uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en
kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. De uitzendonderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van
de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
– als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de
opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen
wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend
voorschrift;
– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,
voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of
arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
3. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief
ingevolge lid 2 van dit artikel en/of artikel 11, dan ligt daarin besloten het verzoek van de
opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming
zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever
bevestigd.
5. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is
vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de
beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht
aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de
opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de
uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.


Artikel 19 – Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de
andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht,
verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de
opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden
bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot
geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe
en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan de
uitzendonderneming.
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van
de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.


Artikel 20 – Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en
verwerking persoonsgegevens

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking wordt
gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav),
de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen
aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten.
2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav,
onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een
vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de
Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de
identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.
De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die
in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving
aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de opdrachtgever
zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de via
de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel
waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan
en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.


Artikel 21 – Bejegening uitzendkracht

1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan
ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen
stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht,
en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
2. Opdrachtgever is bekend met de Wet bescherming klokkenluiders en waarborgt dat de
uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling
indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van
werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang
krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van
de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins
bestaan.


Artikel 22 – Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad
van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te
stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is
de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht
onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van
medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de
ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn
onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen
zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die
verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.


Artikel 23 – Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot
de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en
vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of
gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Waadi en zorgt ervoor
dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de
uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft
als de werknemers van die onderneming.
3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Waadi. Het is de
uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of
in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of
bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren
over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of
ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of
bedrijfsbezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de
uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10
Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren
van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment
deelnemen aan de collectieve acties.
4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a van de Waadi. De
opdrachtgever zal voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en
volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de
uitzendonderneming verschaffen.


Artikel 24 – Verbod tot tewerkstelling in het buitenland

Het is opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen,
zonder daarin uitdrukkelijk Kanjers! Uitzendbureau te kennen en zonder toestemming van Kanjers!
Uitzendbureau, ter verkrijging van welke toestemming aan Kanjers! Uitzendbureau dienen te worden
opgegeven land en plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van
de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen
wederkeren, zodra Kanjers! Uitzendbureau zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het
verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.


Artikel 25 – Facturatie

1. De facturering van Kanjers! Uitzendbureau geschiedt aan de hand van de door de uitzendkracht
ingevulde uren in de declaratie, welke door de opdrachtgever geaccordeerd worden middels ons
portaal op de website. Deze tijdverantwoording is bindend voor de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is gehouden er op toe te (doen) zien, dat op de declaratie het juiste aantal
gewerkte (over)uren alsmede – desgevraagd – het overeengekomen salaris duidelijk is ingevuld; dat de
kolommen die niet van toepassing zijn worden niet ingevuld (of men vult ‘0’ in); en dat de werkelijk
gemaakte onkosten correct en naar waarheid zijn ingevuld.
3. Bij afwijking van de bij Kanjers! Uitzendbureau ingeleverde declaratie en het door de
opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Kanjers! Uitzendbureau ingeleverde formulier voor
afrekening, dat in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs
door de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
4. Jegens de opdrachtgever die niet voldoet aan lid 2 van dit artikel en derhalve niet meewerkt aan
het leveren van voor de drie betrokken partijen (opdrachtgever, Kanjers! Uitzendbureau en
uitzendkracht) verbindend bewijs ten aanzien van de gewerkte uren van de uitzendkracht, zal
Kanjers! Uitzendbureau in geval van betwisting door de uitzendkracht van de opgave van de
opdrachtgever het recht hebben om:
a. de gewerkte tijd te stellen op de duur van de volledige arbeidstijd van de werkweek, zoals die voor
werknemer(s) in dienst van de opdrachtgever geldt, indien uit de omstandigheden en/of bepaalde
gegevens het vermoeden voortvloeit, dat door de betrokken uitzendkracht de volledige werkweek
gedurende de gehele arbeidstijd per dag is gewerkt;
b. in alle overige gevallen door een functionaris van Kanjers! Uitzendbureau – gehoord hebbende de
uitzendkracht(en) en de betreffende functionaris van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen
ondernomen hebben die te spreken te krijgen – op basis van door hem vergaarde gegevens de
gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.
5. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van
tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige
overeenkomsten.


Artikel 26 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.


Artikel 27 – Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of
overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet
rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door
bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op via Whatsapp.